Lantmännen Fastigheter arbetar aktivt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan genom en rad olika insatser och initiativ. Solcellsanläggningar, hållbara byggnationer och laddinfrastruktur är några områden där investeringar görs för att bidra till Lantmännens ambitiösa hållbarhetsmål

Solceller

Som ett led i Lantmännen Fastigheters hållbarhetsstrategi har vi under de senaste åren ökat investeringarna i solcellsanläggningar. Intresset för Solpaneler – en hållbar och en ekonomiskt lönsam investering – har ökat markant under de senaste åren. Från och med solsäsongen 2024 kommer Lantmännen att producera 1,1 miljon kWh per år, vilket motsvarar normalförbrukningen för 55 normalstora villor. 

Laddstolpar

Lantmännen Fastigheter erbjuder elbilsladdning vid flertalet fastigheter runtom i mellersta och södra Sverige. Laddinfrastrukturen byggs ut successivt och i takt med den ökande efterfrågan. Antalet laddplatser uppgick 2023 till närmare 200 laddpunkter i 16 orter. Flertalet av laddplatserna är placerade vid Swecon och Lantmännen Maskins anläggningar.

Biologisk mångfald

Vi som ett fastighetsbolag har en viktig roll i arbetet för en ökad biologisk mångfald. Som en del av Lantmännen Fastigheters hållbarhetsarbete genomför vi därför olika åtgärder för att stödja pollinerare och fåglar vid våra fastigheter. Årligen identifierar vi insatser där åtgärderna ger störst nytta, och vi har även inlett ett strategiskt samarbete med Birdlife Sverige för expertis och rådgivning kring skydd av hotade fågelarter. 

Läs mer här!

Miljöcertifierade nybyggnationer

Lantmännen Fastigheter har som ambition att samtliga nybyggnationer ska uppnå kraven för certifieringen Miljöbyggnad Silver som utfärdas av Sweden Green Building. Certifieringen innebär att vi som fastighetsägare gör extra investeringar inom hållbarhet, klimat och miljö utöver grundläggande lagkrav. Dessa krav specificeras enligt flertalet indikatorer som till exempel val av byggmaterial, andelen förnybara energikällor samt inomhusklimatet.

Lantmännens leverantörsuppförandekod

Vår leverantörsuppförandekod, eller Supplier Code of Conduct (SCoC) gäller för alla våra leverantörer, oavsett vilka produkter eller tjänster de levererar, och anger tydliga förväntningar vad gäller miljö, affärsetik, socialt ansvar och arbetsmiljö. Leverantörsuppförandekoden är en integrerad del av inköpsprocessen.