Vårt arbete för att främja den biologiska mångfalden

Vi som ett fastighetsbolag har en viktig roll i arbetet för en ökad biologisk mångfald. Som en del av Lantmännen Fastigheters hållbarhetsarbete genomför vi därför olika åtgärder för att stödja pollinerare och fåglar vid våra fastigheter. Årligen identifierar vi insatser där åtgärderna ger störst nytta, och vi har även inlett ett strategiskt samarbete med Birdlife Sverige för expertis och rådgivning kring skydd av hotade fågelarter. Här nedan följer några exempel på insatser som vi gör:

Holkar för pilgrimsfalk på spannmålsanläggningar

I samarbete med Birdlife Sveriges arbetsgrupp Pilgrimsfalk Sverige har pilgrimsfalkholkar satts upp på Lantmännens spannmålsanläggningar i Västerås, Köping, Helsingborg, Falkenberg och Hedemora. De fyra förstnämnda holkarna har funnits på fastigheterna i flertalet år och i och med samarbetet kan falkarnas status på dessa platser undersökas. Bland annat genomfördes ringmärkning av en pilgrimsfalkunge i Västerås i juni 2024. Holken i Hedemora installerades i juni 2024 efter samråd med Pilgrimsfalk Sverige för att öka chanserna för en etablering av falk i holken.

På bilden ser vi Lars Leksén från BirdLife Sverige.
Läs gärna nyheten om samarbetet med BirdLife. 

Sommarängar i Falkenberg

Under sommaren 2024 anläggs ängar vid två av våra fastigheter i Falkenberg. Sommarängar är viktiga habitat för pollinerare och andra småkryp, och viktiga gynnar den biologiska mångfalden. Sammanlagt uppgår ytan till 5000 kvadratmeter, och ängarna kompletteras med stenras och död ved för vildbin.

Avvarande av mark för mångfaldsåtgärder vid nybyggnation

Restaurerande och kompenserande åtgärder som ängar och insektshotell är viktiga i arbetet för ökad biologisk mångfald, men ännu viktigare är att undvika negativ påverkan på den biologiska mångfalden från första början. Vid nybyggnation är vi noga med att om möjligt undvika asfaltering av ytor som är viktiga för biologisk mångfald. Ett exempel är Lantmännens nya anläggning i Uddevalla, där en del av marken avvaras för en sommaräng.